Allmänna- och särskilda villkor för kryssningspaket

Med ”paket” och ”paketresa” avses i dessa villkor sådan ”paketresa” som avses i paketreselagen (2018:1217) och som uppstår genom en kombination av minst två olika typer av resetjänster som avser samma paket, tex flyg, hotell, bil, tåg och aktiviteter. Vid bokning av endast en resetjänst gäller inte dessa Allmänna och särskilda villkor för paket. 

Dessa villkor gäller för kryssningspaket med reguljärflyg, hotell och kryssning.
I dessa villkor benämns kund i det följande för ”resenär” eller ”kund”. 

För paketresa gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 (reviderade den 20 maj 2021) och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text. 

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av paketets speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av paketets speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för kunden. 

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet. 

1 Avtalet 

 
I avtalet ingår den information som framgår av bokningsbekräftelsen, Standardformulär för paketreseavtal, biljetten samt hotellbeskrivningen och informationen under fliken ”Bra att veta” som finns att läsa på apollo.se. 

 
1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat kundens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta kundens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor. 

1.1.1    Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat kundens beställning (bokningsbekräftelse) och kunden inom avtalad tid har betalat överenskommen anmälningsavgift alternativt hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. 

1.1.2 För kryssningspaket gäller följande:

Anmälningsavgift (kostnad för reguljärflygbiljett och delbetalning av hotell och kryssning) betalas direkt vid bokning. Exakt belopp anges vid bokning, och måste betalas omedelbart. Bokningen går inte igenom innan anmälningsavgiften är betald. Man kan också välja att betala hela resans pris vid bokningstillfället. Vid bokning mindre än 75 dagar före avresa måste hela resans pris betalas direkt vid bokning.

·         Restbeloppet förfaller på angett förfallodatum (ca.75 dagar före kryssningsavgången), om inte hela resans pris betalades vid bokningen. Vid beställning mindre än 75 dagar före avresa betalas hela resans pris vid bokning.

·         All betalning ska ske direkt till Apollo i förhållande till de betalningsfrister som gäller.


1.1.3 Begränsat antal per beställning:

Det finns en begränsning på en hytt per bokning för Apollos kryssningspaket. Reser man i ett större sällskap och ska boka flera hytter måste man göra en bokning per hytt. Det finns ingen garanti för att man får igenom alla bokningar på samma flyg eller fartyg, eller att man får hytter bredvid varandra.

 
1.2 Huvudkunden är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudkunden anges först i bokningshandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudkunden är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudkunden. Undantag kan göras om huvudkunden blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudkunden ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga kunder som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudkunden. 
  

1.2.1 För att kunna fullgöra avtalet med kunden, samlar Apollo in nödvändiga personuppgifter. Läs mer om hur Apollo behandlar personuppgifter i Apollos Personuppgiftspolicy

 
1.3 Om kunden är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa paket kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället. 


1.3.1 De flesta kryssningssällskap har en åldersgräns på 21 år för att få åka på en kryssning, eller ha egen hytt, utan att ha sällskap av föräldrar/vårdnadshavare eller annan person över 21 år med sig. Den resande måste själv undersöka med aktuellt kryssningssällskap vad som gäller innan bokning.

 
1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

 

                 1.4.1 För resor med reguljärt flyg kan avgångstider komma att ändras med kort varsel. 

 

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum. 

 
1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet. 

 
1.6.1 Som kund har du ansvar för att hålla dig uppdaterad om vilka hälsobestämmelser som är relevanta för ditt paket och om särskilda behov som knyter an till det egna hälsotillståndet. Mer information finner du exempelvis på www.1177.se och UDs reseinformation

1.6.2 Det finns begränsningar för hur långt in i graviditeten man får resa på kryssning. Passageraren måste själv undersöka vilka regler som gäller för det aktuella kryssningssällskapet innan man bokar.

 
1.7 Anslutningsresor eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketet eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris. 

 
1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på kundens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören. 

 
1.9 Kunden är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/pakethandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet vid utlandsresa. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för kunden. 

 
1.10 Huvudkunden ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta kunden. 

 
1.10.1 Arrangören skickar viktiga meddelanden till huvudkunden genom e-post eller SMS. Huvudkunden ansvarar för att de kontaktuppgifter som huvudkunden lämnat till arrangören är korrekta. 

 
1.11 För vissa paket krävs ett minsta deltagarantal för att paketet ska kunna genomföras. Kunden ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället. 

 

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketet, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Kunden kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar. 

 
1.12.1 Kunden har inte rätt till återbetalning av outnyttjad resa eller outnyttjade delar av en resa. 

 


2 Pris och betalning 

 
2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela paketets pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter. 

 
2.1.1 Obligatoriska tillägg, skatter och avgifter avser inte eventuella lokala tillägg, skatter och avgifter som har beslutats av lokala myndigheter och tas ut på destinationen. Sådana lokala tillägg, skatter och avgifter informeras kunden om vid bokningstillfället eller senast innan avresa, eller, transport inte ingår i paketet, senast innan ankomst. Hotellserviceavgift till personalen ombord är inte inkluderad om det inte är specifikt angett i bekräftelsen, och betalas direkt ombord. Beloppet varierar mellan de olika kryssningsbolagen.

 
2.2 Kunden ska betala paketets pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. 

 
För kryssningspaket (som består av reguljärflygbiljetter, hotell och kryssning) gäller följande

2.2.1 Anmälningsavgift (som inkluderar reguljärflygbiljetter och delbetalning för hotell och kryssning) uppges vid bokning och måste betalas omedelbart. Den resande kan välja att istället betala hela resans pris vid bokning.

2.2.2 Restbeloppet förfaller till betalning på angivet förfallodatum (ca 75 dagar före avresa), om man inte valt att betala hela resans pris vid bokning.

 

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till paketets pris och omständigheterna i övrigt. 

2.3.1 Anmälningsavgiften för kryssningspaket täcker reguljärflygbiljetter och delbetalning för hotell och kryssning. Beloppet anges vid bokning.

 

2.4 Om kunden inte betalar paketets pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning. 

 
2.4.1 Fullgjord betalning skall kunna styrkas av kunden. 
2.4.2 Påminnelse skickas inte alltid ut vid utebliven betalning. 

 
2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är paketets pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum/hytt. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum/hytt eller större rum/hytt avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift. 

 
2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera kunden om eventuella kostnader som kan tillkomma. 

 


3 Kundens rätt till ändring och avbeställning 

 
3.1 Kunden har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för kunden från arrangören eller annan. 

3.1.1 Ändringar kryssningspaket:

Reguljärflygbiljetten ställs ut omedelbart och en ändring av avresedatum eller liknande räknas som avbokning och helt ny beställning, och full avgift påräknas. Kryssningsdelen av paketresan kan ändras fram till en bestämd tidpunkt innan avresa mot avgift på SEK 500 per person (leverantörens kostnad tillkommer). Tidsfristen för ändring kan variera mellan de olika kryssningssällskapen. Frister och avgifter anges vid efterfrågan. Ändringar som görs efter att fristen löpt ut räknas som avbokning och ny beställning, och full avgift måste påräknas.

 

3.2 Kunden har rätt att avbeställa paket. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av kunden för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift. 

 
3.2.1 Meddelande om avbeställning skall ske till Apollo på 0771-37 37 37 eller till resebyrån som kunden köpt paketet av. Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för genomförandet av paketet uppkommer. Avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Apollo eller resebyrån tillhanda.  

 
 3.2.2  Vid avbokning av kryssningspaket återbetalas inte flygbiljetten oavsett när avbokningen sker. Återbetalning av hotell och kryssning sker enligt underleverantörens regler, och anges på förfrågan. Vid avbokning mindre än 15 dagar före avresa eller om man uteblir från incheckning: ingen återbetalning utöver de offentliga avgifter som är återbetalningsbara.

 

 

4 Kundens rätt att överlåta avtalet 

 
4.1 Kunden får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i paketet. Ett sådant villkor kan till exempel vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av kund. Kunden måste i skälig tid före paketets startdatum eller avresa underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa eller startdatum anses alltid ha gjorts i skälig tid. 

 
4.1.1 Reguljärflygbiljetten ställs ut omedelbart och de flesta flygbolag anser att en namnändring är en avbokning och en ny beställning och full avgift måste påräknas. Kryssningssällskapet kan tillåta namnändring fram till en viss tidpunkt innan avresa mot en avgift. Fristen för namnändring kan variera mellan de olika kryssningsbolagen. Frister och avgifter uppges på förfrågan. Namnändring som görs efter att fristen löpt ut, räknas som avbokning och ny beställning och full avgift måste påräknas.

 
4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats. 

 
4.2.1 Vid beställning av ett kryssningspaket tillkommer en serviceavgift som anges på förfrågan.

 
4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för paketet och för de extra kostnader som överlåtelsen medför. 

 


5 Ändringar före paketets startdatum 

 
5.1 Ändring av avtalsvillkor 

 
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar kunden om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har kunden inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av paketet ska kunden, om möjligt, erbjudas ett alternativt paket eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift. 

 
5.2 Ändring av priset 

 
5.2.1 Arrangören får höja priset för paketet om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader för flyg, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser. 
 
5.2.2 Paketets pris får höjas med ett belopp som motsvarar kundens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning. 
 
5.2.3 Paketets pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader. 

 
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta kunden om prisförändringarna. 

 
5.2.5 Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning. 

 
5.2.6 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. 

 
5.2.7 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3. 

 

5.3 Kundens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift 

 
5.3.1 Om kunden vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, till exempel om priset höjs med mer än 8 % av paketets totalpris, måste kunden meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade kunden om ändringen. Gör kunden inte det blir kunden bunden av det nya avtalet. 

 
5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela paketets pris. 

 
5.4 Arrangörens och kundens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser 

 
5.4.1 Både arrangören och kunden har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketet eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Kunden har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har kunden inte rätt till skadestånd. Kunden har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2. 

 
5.4.2 Kunden har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks. 

 
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

 


6 Arrangörens ansvar för paketets genomförande 

 
6.1 Bristande genomförande 
Om en tjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan kunden ha rätt till prisavdrag och skadestånd. 
 
6.2 Väsentliga fel 

6.2.1 Om efter ankomst till hotell eller destination en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för kunden. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Kunden får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt. 

 
6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om kunden har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1, kan kunden ha rätt till prisavdrag och skadestånd. 

 
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketet och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får kunden säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd. 

 
6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om kunden har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1, eller om kunden har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har kunden rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketet innefattar transport och kunden befinner sig på resmålet. 

 

 

7 Om prisavdrag och skadestånd 

 

 

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på kunden. 

 
7.2 Kunden har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på kunden eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av tjänster som ingår i paketet, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser. 

 
7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa villkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. 

 
7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in paketet föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till paketet och kunden inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att paketet ställts in. 

Meddelande om att ett paket ställs in ska lämnas senast 
i. 20 dagar före avresa med flyg eller ankomst till hotell om paketet varar längre än 6 dagar. 
ii. 7 dagar före avresa eller ankomst om paketet varar mellan 2 och 6 dagar. 
iii. 48 timmar innan avresa eller ankomst om paketet varar kortare än 2 dagar. 

 
7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Kunden är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan. 

 
7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketets pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

 


8 Reklamation 

 
8.1 Kunden får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas 
den tidpunkt då kunden reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet. 

 
8.1.1 Reklamation skall ske omgående på resmålet. Om felet inte kan lösas på resmålet kan kunden reklamera felet till Apollo inom två månader efter hemkomst via formulär på Apollos hemsida: https://www.apollo.se/om-apollo/kontakt/reklamationer 

 
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får kunden åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. 

 


9 Kundens ansvar under resan eller hotellvistelsen 

 
9.1 Arrangörens anvisningar 
Kunden är skyldig att följa de anvisningar för paketets genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Kunden är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan, hotellvistelsen och på resmålet och uppträda så att andra personer inte störs. Om kunden på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att kunden har rätt till ersättning eller återbetalning. 

 
9.2 Kundens ansvar för skada 

 Kunden är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som kunden genom vårdslöshet vållar arrangören. 

 
9.3 Kundens ansvar för formaliteter 

 

9.3.1 Kunden är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resan eller paketets genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring. 

 
9.3.2 Kunden ska för samtliga i paketet ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören. 

 
9.3.3 Kunden är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren. 

 
9.3.4 Kunden ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören. 

 
9.4 Avvikande från arrangemanget 

 Kund som efter det att resan eller paketet påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant. 

 
9.4.1 Kund som avviker enligt punkt 9.4 erhåller ingen återbetalning av de delar av paketet som inte utnyttjats. 

 

 
10 Arrangörens skyldighet att tillhandahålla assistans 

 
Om kunden befinner sig i svårigheter under resan, hotellvistelsen eller annan del av det bokade paketet är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från kundens sida. 

 

 
11 Tvistlösning 

 
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens 
online plattform: http://ec.europa.eu/odr

 

 
12 Förbehåll om ändringar 

 
Vi förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med kunden vidta ändringar av lämnade uppgifter och av de avtalsvillkor som gäller för paketet. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och korrekturfel. De allmänna resevillkoren och arrangörens särskilda resevillkor är en del av avtalet. 

De särskilda villkoren som anges i kursiv text är särskilda villkor för Apollo och kompletterar de allmänna resevillkoren. Det är varje resesällskaps skyldighet att ta del av resevillkoren. 

Läs vår personuppgiftspolicy