Resegarantier


Resegarantier för resor bokade från 1 augusti 2018

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för paketresor och s.k. sammanlänkade researrangemang.

Paketresor

En paketresa är en kombination av minst två olika typer av resetjänster som väljs ut innan betalning hos en näringsidkare och som avser samma resa. Med resetjänster menas t.ex. en transport, en inkvartering, uthyrning av bilar eller andra turisttjänster som inte utgör en integrerad del av de föregående resetjänsterna och som utgör en väsentlig del av paketet. Ett paket säljs för ett gemensamt pris eller under beteckningen paketresa.
Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Sammanlänkade researrangemang

Med sammanlänkat researrangemang avses ett arrangemang som innehåller minst två olika typer av resetjänster som, utan att vara en paketresa, avser samma resa där resetjänsterna köps genom separata avtal med en eller flera resetjänstleverantörer, om en näringsidkare

1. genom förmedling eller på annat sätt underlättar resenärens separata val och betalningar av resetjänsterna vid ett enda besök hos eller en enda kontakt med näringsidkarens försäljningsställe, eller

2. på ett riktat sätt förmedlar eller på något annat riktat sätt underlättar ett köp av minst en ytterligare resetjänst från en annan näringsidkare och avtalet om den resetjänsten ingås inom 24 timmar från det att bokningen av den första resetjänsten bekräftades. Dessutom krävs att den senare resetjänsten utgör en betydande del av värdet på researrangemanget eller på något annat sätt ett väsentligt inslag i det.
 

Läs mer om Apollo och Resegarantin hos Kammarkollegiet

För mer information om Resegarantier gå in på Kammarkollegiets hemsida eller ring Kammarkollegiet/Resegarantin på 08-700 08 00.

 Resegarantier för resor bokade innan 1 august 2018

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantin gäller även följande resor om de köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Endast flyg

Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Ansökan om ersättning ska ha kommit in till resegarantin senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på Kammarkollegiets hemsida eller ring Kammarkollegiet/Resegarantin på 08-700 08 00.