Compliance

Compliance

Compliance (regelefterlevnad)

För DER Touristik Nordic AB och dess dotterbolag (tillsammans ”Apollo”) är regel­efterlevnad och hög affärsetik viktigt. Med detta menas bland an­nat att Apollo ska följa gällande lagar och regler, samt vara en pålitlig och ansvarsfull arbetsgivare, af­färspartner och tjänsteleverantör.

Uppförandekod

Apollo ingår i den tyska REWE-koncernen – en av Europas ledande rese- och turism­koncerner – och omfattas av koncernens Uppförandekod.

Visselblåsning

Visselblåsning är en process som möjliggör för såväl anställda som utomstående att rapportera missförhållanden av allmänintresse som är kopplade till Apollos verk­samhet (exempelvis överträdelser av lagar eller REWE-koncernens Upp­fö­randekod). Rapportering av sådana missförhållanden kan göras genom Apollos webbaserade visselblåsarfunktion Hintbox, eller ge­nom att kontakta Apollos Com­plian­ce-avdelning eller externa Ombudsman (se nedan).

Rapportera missförhållanden genom Hintbox

Missförhållanden kopp­lade till mänskliga rät­tig­heter och mil­jö (oavsett om missförhållandena avser Apollo eller andra delar av Apollos leverantörskedjor) kan även rapporteras direkt till REWE Group genom den särskilda LkSG-visselblåsar­funkt­ionen, vilken uppfyller rapporteringskraven i den tyska lagen om tillbörlig aktsamhet i fråga om leverantörskedjor (LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz). Vänligen notera att missförhållanden som rapporteras genom LkSG-visselblåsarfunktionen kommer att hanteras av REWE Group central (och inte av Apollo).

Rapportera missförhållanden avseende mänskliga rättigheter och miljö genom LkSG-visselblåsarfunktionen

Oavsett vad missförhållandet avser eller vilken visselblåsarfunktion du väljer, behövs det inga bevis för det miss­tänkta missförhållandet. All rapporte­ringen måste dock göras i god tro.

Apollo uppmuntrar alla – såväl anställda som utomstående – att rapportera faktiska eller misstänkta missförhållanden som berör Apollos verksamhet. Enligt lag är det förbjudet för Apollo (och REWE-koncernen i övrigt) att utsätta rapporterande personer för repressalier på grund av rapporteringen.

Båda Hintbox och LkSG ger möj­lighet att rapportera missförhållanden anonymt.

Samtliga rapporter hanteras konfidentiellt. Personuppgifter utan relevans kommer att raderas och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Kontakta Apollos Compliance-avdelning

Om du har frågor gällande regelefterlevnad är du välkommen att kontakta Apollos Compliance-avdelning:

·       E-post: [email protected]

·       Telefon: +46 8 673 84 90

Kontakta Apollos externa ombudsman

Vill du hellre kontakta en person utanför REWE-koncernen finns möjlighet att kontakta Andreas von Máriássy som är REWE-koncernens externa Ombudsman:

·       Adress: Altheimer Eck 13/II, 80331 München, Tyskland

·       E-post: [email protected]

·       Telefon: +49 89 23 66 790

Ombudsmannen lyder under lagstadgad sekretess och du har möjlighet att vara anonym. Kontakt med REWE-gruppens ombudsman sker på engelska eller tyska.

Frågor eller klagomål avseende resor

För frågor eller klagomål avseende resor (innefattat reklamationer) ber vi dig att kontakta Apollos Kundtjänst.