Allmänna villkor träningsevent

Giltiga från och med 2020-05-07

 

1 ALLMÄNT
1.1    Dessa allmänna villkor tillämpas mellan konsument som namnges i bokningen (nedan ”kund/deltagare”) och DER Touristik Nordic AB, org.nr 556306-1653, (i det följande ”Apollo Sports”) och utgör en integrerad del av Avtalet. 
1.2    Avtalet blir bindande mellan parterna när Apollo Sports skriftligen har bekräftat kundens bokning med en Bokningsbekräftelse, (”Avtalet”). 
1.3    Förutom Avtalet är kund även bunden av de eventuella särskilda villkor som från tid till annan gäller för olika tjänster och erbjudanden och som publiceras på Apollo Sports webbsida.
1.4    Avtalet gäller under den period som framgår av respektive Träningsevent som kund bokat. Avtalet gäller utan uppsägningstid om inte sådan särskilt avtalats. 

2    TJÄNSTEN
2.1    Apollo Sports erbjuder från tid till annan olika träningsevent på sin webbsida som kund kan anmäla sig till, (”Träningsevent”)
2.2    Träningseventens olika huvudsakliga egenskaper, innehåll, utförande och omfattning framgår av Avtalet.
2.3    För samtliga Träningsevent anges det lägsta- och högsta antalet deltagare som krävs för att Träningseventet ska kunna utföras. 

3    PRIS OCH BETALNING
3.1    Priset för ett Träningsevent kan variera och det kan förekomma kampanjpriser under utvalda perioder.
3.2    Det aktuella priset för valt Träningsevent anges vid bokningstillfället och omfattar alla i Avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
3.3    Kund ska betala priset för Träningseventet senast vid den tidpunkt som framgår av Avtalet.
3.4    Betalning ska ske med betalkort/kreditkort (ej American Express och Diners) och i valutan SEK/NOK/DKK eller EUR. Valutan styrs av på vilken nordisk webbsida bokning skett. 
3.5    Betalning ska i övrigt ske i enlighet med de eventuella ytterligare villkor som framgår av Avtalet.

4    ÅNGERRÄTT
4.1    Kund har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) utan att ange något skäl inom 14 dagar.
4.2    Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då Avtalet blev bindande mellan parterna enligt ovan punkt 1.2.
4.3    Kund som vill utöva ångerrätten ska skriftligen skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda Avtalet till Apollo Sports på nedan adress:

E-post: [email protected]
Skriv”Ångerrätt” i rubriken
             

Brev: 
Apollo Sports
Kundservice
Box 45439 
SE-104 31 Stockholm, Sweden

4.4    Kund som utövar sin ångerrätt ska erhålla återbetalning med samma belopp som kund betalat till Apollo Sports. Om kund bett att tjänsterna ska börja utföras redan under ångerfristen ska kund betala ett belopp som står i proportion till vad kunden mottagit fram till dess att meddelandet om att frånträda Avtalet kommit Apollo Sports tillhanda, jämfört med hela omfattningen av Avtalet.

5    KUNDS/DELTAGARES ANSVAR
5.1    Kund/Deltagare i ett Träningsevent tränar alltid under eget ansvar och på egen risk. Apollo Sports ansvarar inte för några som helst personskador och/eller sjukdomar som deltagaren kan ådra sig i anslutning till vistelse och/eller utövande av aktiviteter under Träningseventet.
5.2    Träningseventen genomförs under olika lång tid och med olika intensitet. Deltagaren ansvarar alltid för att själv bedöma om det egna hälsotillståndet och om träningsnivån är tillräckligt god för att träningen ska kunna genomföras utan risk för skada eller sjukdom. Deltagaren bör lämna relevant information om hälsotillstånd, tidigare sjukdom och/eller skada med mera till den som utför Träningseventet. Deltagaren ansvarar själv för att omedelbart upplysa tränaren om eventuella smärtor eller obehag uppstår under ett Träningsevent. 
5.3    Efter avslutat Träningsevent ansvarar deltagaren själv för eventuell fortsatt träning och eventuella skador eller sjukdomar som kan uppstå i samband med detta.
5.4    Deltagaren ansvarar alltid själv för eventuell stöld eller förlust av deltagarens personliga tillhörigheter som tas med till Träningseventen. Apollo Sports ansvarar inte på något sätt för skada eller förlust på/av deltagarens personliga tillhörigheter.
5.5    Start- och sluttider för respektive Träningsevent framgår av Avtalet. Ett träningsevent påbörjas och avslutas alltid på utsatt tid oavsett om deltagare infunnit sig i tid eller inte. Ingen återbetalning sker till deltagare som inte infunnit sig i tid till ett Träningsevent eller inte alls.
5.6    Kund har alltid rätt att kostnadsfritt avboka ett Träningsevent vid uppvisande av ett giltigt skriftligt läkarintyg som stödjer att kund på grund av sjukdom och/eller skada inte kan delta i Träningseventet. Sådant läkarintyg ska skickas till Apollo Sports Kundservice [email protected] senast sju (7) dagar efter meddelande till Apollo Sport om sådant hinder att delta. Kund ska härvid erhålla återbetalning i enlighet med nedan punkt 9.

6    PERSONUPPGIFTER 
6.1    Apollo Sports behandlar alltid kunders personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy och gällande lagstiftning.
6.2    I samband med bokning av ett Träningsevent, samtycker kund till att Apollo Sports behandlar personuppgifter om kunden. 

7    APOLLO SPORTS RÄTT ATT ÄNDRA ELLER STÄLLA IN ETT TRÄNINGSEVENT
7.1    Apollo Sports förbehåller sig rätten att under vissa särskilda omständigheter ändra dag, tidpunkt, tränare eller helt ställa in Träningseventet;
i.     Om tränaren för Träningseventet är eller blir sjuk eller skadad,
ii.     Om det lägsta antalet deltagare för Träningseventet inte uppnåtts, eller
iii.     Om genomförandet av Träningseventet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser som Apollo Sports inte råder över, så som allvarliga säkerhetsproblem, krig, terrorism, extremt väder så som storm, hagelbyar eller naturkatastrofer och/eller andra extraordinära omständigheter.
7.2    Meddelande om ändrat eller inställt Träningsevent meddelas av Apollo Sports till kund så snart som möjligt via sms eller telefonsamtal till det mobilnummer som kund angav vid bokningstillfället.
7.3    Har kund medgett ändring av dag för Träningseventet, äger kund inte rätt till återbetalning eller annan ersättning.
7.4    Har Apollo Sports ställt in Träningseventet med stöd av denna punkt, har kund rätt till full återbetalning enligt punkt 9. Eventuella merkostnader som kund erhåller med anledning av att Träningseventet ställs in eller ändras, ersätts/återbetalas inte. 

8    REKLAMATION
8.1    Vill kund åberopa att tjänsten är felaktig, ska kund skriftligen underrätta Apollo Sports om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Sådan underrättelse ska ske till Apollo Sports Kundservice på adress: [email protected]. Underrättelse som sker inom två månader efter det att kunden märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid

9    ÅTERBETALNING
9.1    Vid kunds utnyttjande av sin lagstadgade ångerrätt eller vid Apollos Sports rätt att ställa in Träningsevent ska Apollo Sports avboka kundens bokning och återbetala det kund har betalat. 
9.2    Återbetalning ska ske till det betalsätt och i den valuta som kunden använt vid köptillfället. Återbetalning ska ske utan dröjsmål dock senast inom 14 dagar från avbokningen. 

10    TVISTLÖSNING
10.1    Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av Avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. Vi medverkar i tvistlösningsförandet och följer ARN:s rekommendationer. 
10.2    En tvist kan även prövas via EU-kommissionens online plattform: http://ec.europa.eu/odr.