Policys och riktlinjer

I många år har Apollo åtagit sig att minimera och helt eliminera eventuella brott mot arbets-, sociala och miljömässiga standarder i vårt leverantörsnätverk. Våra riktlinjer utgör ett bindande ramverk för våra kommersiella relationer med våra partners. Våra policyer och mål beskrivs bl.a. i vår uppförandekod och vår uppförandekod för leverantörer, som båda stödjer företagets ansvar för samhälle och miljö.

Apollo arbetar för att ständigt förbättra de sociala och miljömässiga förhållandena över hela värde- och leverantörskedjan.

Uppförandekod - Code of Conduct

På destinationerna uppmuntrar Apollo alla partners att arbeta med hållbarhet på ett strukturerat och organiserat sätt. Alla partners på destinationerna, hotellen och destinationsförvaltningsföretagen är skyldiga att följa och respektera Supplier Code of Conduct. Det är en del av det kommersiella avtalet och eventuella brott kan leda till att samarbetet upphör. Uppförandekoden innehåller paragrafer och regler om allt från mänskliga rättigheter till hänvisningar till internationella och nationella lagar. Uppförandekoden innehåller även miljökrav på alla partners vad gäller energi- och vattenförbrukning, hantering och omhändertagande av kemikalier samt djurskydd. I princip kontrolleras alla hotell av den ansvariga kontraktschefen innan samarbetet inleds och Suppliers Code of Conduct går igenom noggrant på plats.

Arbetsmiljöpolicy

Apollo strävar efter att skapa en arbetsmiljö där välbefinnande ses som naturligt och hälsorisker hanteras med medvetenhet. Arbetet sker tillsammans med medarbetarna och arbetsmiljön anpassas efter medarbetarnas behov för att skapa och upprätthålla en sund och säker organisation.

Jämställdhetsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Apollo betonar medarbetarnas lika rättigheter och möjligheter. Alla individers lika värde utgör grunden för allt arbete på Apollo. Det råder nolltolerans mot alla typer av diskriminering, trakasserier och förnedrande handlingar. Syftet med jämställdhetsplanen är att stödja alla anställdas lika rättigheter, oavsett:

  • Kön
  • Transgenderidentitet eller uttryck
  • Etnicitet
  • Religion eller annat trossystem
  • Handikapp
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Individuell utvecklingspolicy

Apollo stödjer individuell utveckling och satsar på utbildning och utveckling genom lärplattformar, filmer, studieresor till destinationer, workshops, agil arbetsmiljö med standups, retrospektiv och i IT-programmering i par. All personal bör ha minst ett årligt utvecklingssamtal och kontinuerliga 1:1-möten med sin chef uppmuntras.