Mänskliga rättigheter och skydd av barn

Ansvaret för att skydda mänskliga rättigheter ligger inte bara på staten. Även företag är ansvariga inom sin inflytandesfär för att skydda de mänskliga rättigheterna och se till att de inte är delaktiga i juridiska kränkningar av andra. Det gäller även turism och dess komplexa värdekedja tillsammans med dess otaliga mängd av tjänsteleverantörer och destinationer. Den måste identifiera mänskliga rättigheter som är inneboende för branschen och gradvis integrera dem i affärsprocesser. DERTOUR Group har get sig ut på denna väg. Vi vill driva på en positiv utveckling och förbättra situationen för de drabbade.

Mänskliga rättigheter

Apollos samarbetspartners på destinationerna förbinder sig via kontrakt att följa relevant lagstiftning i sitt eget land. I tillägg till kontraktet signerar samarbetspartnern Suppliers Code of Conduct, som berör områden som diskriminering, minimilöner och arbetstider. Här kan du läsa mer om DERTOURS engagemang för mänskliga rättigheter

 • Organisationsfrihet och rätt till kollektivavtal bemöts i linje med den relevanta lokala lagstiftningen.
 • Diskriminering baserad på kön, ålder, religion, etniskt ursprung, social bakgrund, handikapp, nationalitet, facklig tillhörighet, politik, sexuell läggning eller liknande tolereras inte.
 • Minimilöner eller industrins regelmässiga löner måste mötas eller överstigas. Inga olagliga eller icke auktoriserade löneavdrag är tillåtna.
 • Arbetstider hålls inom lagens ramar och enligt industrins regelverk.
 • Arbetsrutiner eller förhållanden som strider mot grundläggande rättigheter är inte tillåtet. Fysisk misshandel eller hot om misshandel, sexuellt eller annat trakasseri samt andra former av skrämseltaktik är förbjudet.
 • En trygg och hygienisk arbetsmiljö erbjuds enligt bästa lokala standard. Adekvata steg tas för att förebygga olyckor och arbetsskador.
 • Barnarbete är förbjudet – som definierat av lagen i nationen i fråga. Alla former av exploatering av barn är förbjudna. Arbetsvillkor som liknar slaveri eller är farliga för barns hälsa tillåts inte.
 • Alla former av tvångsarbete är förbjudna liksom arbete som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.
 • I situationer då personalbostäder erbjuds ska de hålla en standard som följer den lokala lagstiftningen.

Barns rättigheter

Barns rättigheter har en särskild plats hos Apollo och redan 2001 skrev Apollo under uppförandekoden, The Code. Det innebär att Apollo förbundit sig att ha en policy mot barnsexhandel, att all personal utbildas, att kunder informeras i frågor som rör barnsexhandel, att alla samarbetskontrakt har en klausul, och att Apollo årligen rapporterar till ECPAT.
 

Anmäl när ett barn far illa

Om du på resande fot stöter på eller misstänker sexuella övergrepp på barn, polisanmäl detta till lokal polis, en lokal barnrättsorganisation eller en ambassad. Reser du med Apollo kan du anmäla detta till Apollos personal. Du kan även anmäla informationen direkt på ECPATHOTLINE

Många länder har nationella hotlines – fråga din researrangörs på plats, leta på destinationen efter information eller fråga på ditt hotell. Det viktigaste är att du alltid delger dina misstankar – sedan är det polisens uppgift att driva ett eventuellt ärende vidare.

Den svenska Rikskriminalpolisen tar emot anmälningar, även från utlandet, på e-postadressen: [email protected]. I Bangkok, Thailand, finns även en nordisk polissambandsman som tar emot tips gällande sexuella övergrepp mot barn i Sydostasien, främst då förövaren är från de nordiska länderna. Polissambandsmannen nås på: [email protected]
 

Lämna så detaljerade uppgifter som möjligt om

 • Varför misstanken har uppstått
 • Plats för iakttagelsen (ort, hotell etc)
 • Datum och klockslag för händelsen
 • Beskrivning av den misstänkte personen
 • Vem det utsatta barnet är
 • Andra som gjort samma iakttagelse (vittnen)

Corona-pandemin har förvärrat den ekonomiska situationen i många länder. Färre reseaktiviteter innebar stora förluster inom turismen. Många familjer förlorade sin ekonomiska försörjning, vilket ökade sårbarheten för de svagaste i samhället, framför allt barn. För första gången på två decennier ökar barnarbetet igen. Det finns en växande risk för att barn blir offer för sexualiserat våld. Det är därför researrangörerna har ett större ansvar än någonsin tidigare.

Våra samarbetspartners


SOS Barnbyar

Varje år skänker Apollo pengar som går direkt till SOS Barnbyars arbete för barns rätt till en trygg uppväxt. Apollos resenärer kan också skänka pengar i samband med sin resebokning. Under 2019 donerade Apollo tillsammans med kunder och partners 800 000 kr till SOS Barnbyar. 

Vi vill utbringa ett stort tack till de partners som genom sitt stöd bidragit till att öka donationerna, se fullständig lista här


ECPAT

2001 skrev Apollo under uppförandekoden, The Code. Det innebär att Apollo förbundit sig att ha en policy mot barnsexhandel, att all personal utbildas, att kunder informeras i frågor som rör barnsexhandel, att alla samarbetskontrakt har en klausul, och att Apollo årligen rapporterar till ECPAT.