Mänskliga rättigheter

Turismen skapar en efterfrågan på hotell, restauranger, transporter och shopping, som i sin tur ger många nya arbetstillfällen och ett inflöde av kapital. Närvaron bör dock alltid ske med respekt för människan och den lokala kulturen.

Arbetsvillkor

De som arbetar för Apollo på resmålen följer relevant lagstiftning i respektive land. Alltifrån arbetstider till arbetsmiljö regleras i Apollos etiska riktlinjer – Suppliers Code of Conduct. Dessa riktlinjer skriver alla Apollos samarbetspartners under och förväntas därmed följa.

 • Organisationsfrihet och rätt till kollektivavtal bemöts i linje med den relevanta lokala lagstiftningen.
 • Diskriminering baserad på kön, ålder, religion, etniskt ursprung, social bakgrund, handikapp, nationalitet, facklig tillhörighet, politik, sexuell läggning eller liknande tolereras inte.
 • Minimilöner eller industrins regelmässiga löner måste mötas eller överstigas. Inga olagliga eller icke auktoriserade löneavdrag är tillåtna.
 • Arbetstider hålls inom lagens ramar och enligt industrins regelverk.
 • Arbetsrutiner eller förhållanden som strider mot grundläggande rättigheter är inte tillåtet. Fysisk misshandel eller hot om misshandel, sexuellt eller annat trakasseri, och andra former av skrämseltaktik är förbjudet.
 • En trygg och hygienisk arbetsmiljö erbjuds enligt bästa lokala standard. Adekvata steg tas för att förebygga olyckor och arbetsskador.
 • Barnarbete är förbjudet som definierat av lagen i nationen i fråga. Alla former av exploatering av barn är förbjudna. Arbetsvillkor som liknar slaveri eller är farliga för barns hälsa tillåts inte.
 • Alla former av tvångsarbete är förbjudna liksom arbete som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.
 • I situationer då personalbostäder erbjuds ska de hålla en standard som följer den lokala lagstiftningen.

Anmäl när ett barn far illa

Om du på resande fot stöter på eller misstänker sexuella övergrepp på barn, polisanmäl detta till lokal polis, en lokal barnrättsorganisation eller en ambassad. Reser du med någon av de företag som antagit Uppförandekoden (Apollo är ett av dessa) kan du även anmäla detta till Apollos personal. Du kan också anmäla informationen direkt på www.ecpathotline.se, du kan göra en anmälan anonymt.

Många länder har nationella hotlines – fråga din researrangörs personal på plats, leta på destinationen efter information eller fråga på ditt hotell. Det viktigaste är att du alltid delger dina misstankar – sedan är det polisens uppgift att driva ett eventuellt ärende vidare.

Den svenska Rikskriminalpolisen tar emot anmälningar, även från utlandet, på e-postadressen: [email protected]. I Bangkok, Thailand, finns även en nordisk polissambandsman som tar emot tips gällande sexuella övergrepp mot barn i Sydostasien, främst då förövaren är från de nordiska länderna. Polissambandsmannen nås på: [email protected]

Lämna så detaljerade uppgifter som möjligt om:

 • Varför misstanken har uppstått
 • Plats för iakttagelsen (ort, hotell etc)
 • Datum och klockslag för händelsen
 • Beskrivning av den misstänkte personen
 • Vem det utsatta barnet är
 • Andra som gjort samma iakttagelse (vittnen)