Apollo som arbetsplats

Etik, hållbarhet och socialt ansvar är grundstenar i Apollos verksamhet, och det genomsyrar såväl det interna arbetet som samarbetet med externa leverantörer och samarbetspartners. Barns rätt till skydd och allas rätt till goda arbetsvillkor är särskilt viktigt för oss då vi rör oss i en global miljö, där detta inte alltid är en självklarhet.​

Apollos ambition är att all personal ska vara utbildad, motiverad och engagerad för att utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Genom att medarbetarna kontinuerligt utbildas och informeras, skapar Apollo en grund som gör det möjligt att effektivt integrera hållbarhetsarbetet i verksamheten. I tydliga riktlinjer och policys beskrivs såväl Apollos regler som värderingar och förhållningssätt – hur vi agerar i vardagen. Här kan du läsa mer om hur vi inom DERTOUR Group arbetar med hållbarhetsfrågor. Här kan du ta del av Apollos hållbarhetsrapporter.

Code of conduct

Uppförandekoden, Code of Conduct, är Apollos viktigaste fundament. Den innehåller etiska riktlinjer, principer och värderingar som bolagets medarbetare och affärspartners måste signera och följa i enlighet med anställningsavtal eller affärskontrakt. Att bryta mot Apollos Code of Conduct är att bryta mot en anställnings- eller affärsöverenskommelse.

Apollos kontor

 • Betydande åtgärder har vidtagits för att anpassa och förbättra processer och rutiner, inköps- och konsumtionsbeteende på Apollos kontor och filialer i Skandinavien. Strikta upphandlingsriktlinjer har satts och miljö- och hållbarhetsaspekten är en obligatorisk del av upphandlingspolicyn. Områden som har täckts: kontorsmaterial, städmaterial, kaffe och frukt, tryck och kopiering, serviceavtal etc. Alla företagsavtal har obligatoriska bestämmelser om nödvändigheten av att ha ett fungerande hållbarhetsarbete.
   
 • Alla burkar, mat och papper återvinns. Batterier och glödlampor samlas in separat. Lågenergilampor är ett måste. Onödiga resor undviks och onlinemöten används istället. Pappersminskning är nyckeln i en digital miljö och passar bra med Apollos hållbarhetsstrategi.
   
 • Huvudkontoret har effektiviserats, fler energibesparande åtgärder vidtagits och återvinningen har fått extra fokus och försiktighet.
   
 • På destinationerna lanserades och avslutades ett stort projekt 2020 för att minska pappersförbrukningen. Nästan all information som tidigare trycktes är nu digitaliserad.
   
 • 2019 var målet att minska förbrukningen per anställd (kWh) med 5 % jämfört med 2018 och Apollo lyckades minska den med i genomsnitt 7 %. 2020 var ett övergångsår där huvudsyftet var att hantera pandemin. Eftersom de flesta anställda inte arbetade från kontoren kommer referensåret för framtida målsättning och aktiviteter att baseras på 2019 års siffror. Därför är målet för minskningen 2022 satt till i genomsnitt 7 %.