Avtal för Apollos av- och ombokningsskydd

 Fullständiga villkor för Apollos Av- och ombokningsskydd finns att läsa nedan.

För resor med flexibel reslängd som du paketerar på egen hand eller resor med omedelbar slutbetalning, är det ej möjligt att teckna Apollos Av- och ombokningsskydd.

För resor med flexibel reslängd som du paketerar på egen hand kan du i stället teckna Goudas Avbeställningsförsäkring i samband med bokning av paketresan.
 

Villkor

1.      Avtalet

1.1.     Beställning av Apollos Av- och ombokningsskydd ska ske av huvudbokaren i samband med beställning av paketresan eller senast i samband med att anmälningsavgiften skall erläggas.

1.2.     Betalning för Apollos Av- och ombokningsskydd ska ske samtidigt som betalning av anmälningsavgiften.

1.3.     Avtalet blir bindande för parterna när Apollo skriftligen har bekräftat huvudbokarens beställning och huvudbokaren inom avtalad tid betalat överenskommen avgift.

1.4.     Ändringar i avtalet om paketresor genom användande av Apollos Av- och ombokningsskydd enligt nedan punkt 2 kan endast göras av huvudbokaren.


2.     Innehåll

2.1.     Ombokning för resesällskapet Huvudbokaren har rätt att fram till 30 dagar innan avresa omboka paketresan utan kostnad. Den nya paketresan ska vara bokningsbar och det är inte möjligt att vid ombokning använda kampanjer eller boka om till en ospecificerad resa. Den nya paketresan kan inte ombokas till ett rabatterat alternativ med samma avresedatum och samma hotell. Ombokning gäller inte för enskild kund på bokningen utan måste avse hela resesällskapet. Ombokning gäller ej rundresor, kryssningar, endast flyg, paketresor med omedelbar betalning eller ombokning från paket med hotell till endast flyg.

2.2.     Överlåtelse Kund har rätt att överlåta sin del av avtalet om paketresan kostnadsfritt en gång. Huvudbokaren måste underrätta Apollo om kundens överlåtelse senast sju dagar före avresa.

Kund som överlåter resan och kund som förvärvar resan är solidariskt ansvariga gentemot Apollo för allt vad som återstår att betala för paketresan och för de extra kostnader som överlåtelsen eventuellt medför.

2.3.     Avbokning vid sjukdom, brand, översvämning, inbrott och uppsägning
 
Kund får avboka paketresan om

·       kunden eller dennes make/maka/sambo,

·       kundens eller dennes makes/makas/sambos förälder, far-/morförälder eller barn, eller

·       kundens syskon eller person med vilken kunden gemensamt beställt paketresan,

efter det att avtalet blivit bindande för kunden enligt ovan punkt 1.4, drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd, olycksfall eller dödsfall och denna händelse är av sådan art att kunden inte rimligen kan genomföra paketresan.

2.3.1.         Huvudbokaren skall snarast informera Apollo om kund önskar avboka paketresan med stöd av denna punkt 2.3.

2.3.2.         Grunden för avbokning skall på tillförlitligt sätt styrkas av kund med läkarintyg och i vissa fall släktskapsintyg. Senast sju dagar efter avbokning skall sådant intyg vara Apollo tillhanda. Intyget skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter samt läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalad paketresa.  

2.3.3.  Avbokning får ske vid brand, översvämning eller inbrott i den egna bostaden/verksamheten. Dokumentation som styrker någon av ovan händelser skall vara Apollo tillhanda senast 7 dagar efter avbeställningen.

2.3.4.  Avbeställning får ske för den som drabbas av uppsägning från tillsvidareanställning. Gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, inte vid enbart varsel. Gäller ej då visstidsanställningar/provanställningar upphör. Dokumentation som styrker uppsägningen skall vara Apollo tillhanda senast 7 dagar efter avbeställningen.

2.3.5.  I de fall begärda handlingar enligt ovan punkt 2.3.2-2.3.4 inte uppfyller Apollos krav och/eller inte är Apollo tillhanda inom föreskriven tid, gäller återbetalning i enlighet med Apollos ordinarie avbokningsvillkor.

2.3.6.  Vid avbokning skall kunden erhålla återbetalning motsvarande paketets pris med avdrag för expeditionsavgift om 200 kronor per person som avbokar. Vid fastställande av paketresans pris skall inte inräknas vad kunden erlagt för Apollos av- och ombokningsskydd. Kund erhåller inte återbetalning av kostnaden för Apollos av- och ombokningsskydd.

2.4.     Bo-kvar-garanti. Kund som avtalat om gemensam inkvartering med annan kund/andra kunder som avbokat paketresan med stöd av punkt 2.3, skall ha rätt att utan ytterligare kostnad behålla samma hotell och rumskategori. Samtliga berörda måste ha tecknat Apollos av- och ombokningsskydd.

2.5.      Full ångerrätt i tre månader. Kund som tecknat Apollos av- och ombokningsskydd är berättigad till öppet köp i tre månader från bokningsdagen, förutsatt att paketet bokats minst 180 dagar innan paketets startdatum. Vid eventuell avbokning inom denna period återbetalas allt utom det du erlagt för av- och ombokningsskyddet.