Flygbolaget Novair och hållbarhet

Novair har, genom olika projekt och uppdrag, arbetat med hållbarhet sedan 2007. Idag har Novair den mest miljöeffektiva flygflottan i Europa genom sina Airbus A321neo, som har cirka 20% bättre bränsleförbrukning per passagerarkilometer jämfört med de tidigare flygmaskinerna (Airbus A321ceo).

Novairs miljöarbete har generellt haft en framskjuten roll inom flygbolaget sedan starten. Det bedrivs ett omfattande arbete med att utveckla flygoperationen och att effektivisera luftrummet både på nationell och europeisk nivå. Interna aktiviteter med fokus på bränslebesparing och minskade koldioxidutsläpp prioriteras hårt. Läs mer om Novair här

Effektivisering av luftrummet

Effektivisering av luftrummet handlar om att hitta den snabbaste, kortaste och mest effektiva vägen – arbetet med detta sker fortlöpande och intensifieras i takt med att de markbundna flygtrafikledningssystemen utvecklas och kan matcha befintlig och framtida teknik ombord på flygplanen. Novair, som är ett agilt och småskaligt flygbolag, bidrar med operationell expertis och sakkunskap samt ett innovativt synsätt som utmanar traditionella och konservativa förhållningssätt.

Effektivisering av luftrummet kring Stockholm Arlanda Airport, ger en direkt och positiv påverkan på den dagliga operationen. Novair bistår Swedavia och LFV aktivt i olika projekt som rör ny luftrumsutformning och nya kurvade flygprocedurer till/från Stockholm Arlanda Airport. Dessa aktiviteter finansieras av Trafikverket.

Novair arbetar tillsammans med flera stora flygbolag och flygplanstillverkare för att strategiskt effektivisera luftrummet i Europa. Detta har de senaste åren skett genom storskaliga demonstrationsflygningar i Europa. Novair har i samband med detta uppgraderat mjukvara ombord för att använda ny teknik som tidigare tagits fram i SESAR programmet.

Novair har länge arbetat med att minska bränsleförbrukning från flygplansflottan. Bränsleförbrukningen presenteras i en omräkning från bränsle till koldioxid (CO2) via en omräkningsfaktor och ett linjärt samband finns mellan CO2 och använt bränsle. Diagrammet visar hur antalet gram CO2 per passagerarkilometer flugen sträcka sett ut de senaste 12 åren. Genom att flyga med moderna plan, hög beläggning och optimala sträckor så kan man minska detta nyckeltal. Under perioden 2010-2016 minskade förbrukning stadigt vilket var ett resultat av olika interna och externa insatser, vilket följdes av ett stort steg i minskad förbrukning under 2017 då Airbus A321neo sattes i drift. Under Covid pandemin 2020-2021 steg förbrukningen per passagerare och efterdyningar av denna syns fortfarande i datan för 2022.

SESAR

Novair deltar i det europeiska forsknings- och utvecklingsprogrammet SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research), som även inkluderar en implementeringsfas. Det är ett unikt initiativ där hela Europas flygindustri gått samman för att modernisera och effektivisera den europeiska flygtrafiken. Målsättningen är att öka kapaciteten, minska miljöpåverkan och göra alla delar av flygningen så effektiva som möjligt.

Arbetet bedrivs genom olika projekt som täcker samtliga delar av flygtrafiksystemet; marksystem, system ombord i flygplanen, procedurer, luftrumsdesign mm. För att säkra slutresultatet är det viktigt att brukarna av luftrummet (bland annat flygbolagen) är involverade i hela processen.

Operationella procedurer

På den flygoperationella sidan har Novair sedan 2007 arbetat med att utveckla, förbättra och effektivisera operationella procedurer genom s k ”ECO-driving”, där förutsättningar har skapats för att piloterna ska kunna flyga så bränslesnålt som möjligt.

Piloterna har utbildats i ”Eco driving”, alla datasystem har trimmats, t.ex. färdplanering för att flyga så att rakt det bara går. I kontakt med flygtrafikledningen skapas förutsättningar att flyga ”så grönt som möjligt” och utöver detta har vikten på flygplanen och utrustningen ombord, kontinuerligt minskats.

Det är ett pågående och dynamiskt arbete som efterhand också har innefattat andra delar av företagets verksamhet, exempelvis tekniskt underhåll, kabinservice och färdplanering samt kontinuerlig uppföljning och utveckling av arbetssättet.

Gröna inflygningar

Sommaren 2009 blev Novair först i Europa med att göra gröna kurvade inflygningar med dåvarande Airbus A321ceo flygplan i flottan. Vid en grön inflygning flyger man med motorerna på tomgång och undviker därmed gaspådrag och buller på låg höjd. Flygledningen planerar också inflygningarna så att man undviker köer i luften. På det här sättet kan uppemot 100 kilo bränsle sparas per inflygning, vilket minskar koldioxidutsläppen med drygt 300 kilo bränsle.

En kurvad inflygning kan betyda att man gör en eller några svängar under sista delen av inflygningen före landning i stället för att flyga en längre sträcka, för att kunna flyga rakt in på landningsbanan och därmed spara bränsle. Den kurvade inflygningen bygger på GPS-navigering med hög precision. För att få bästa möjliga inflygningsväg inkluderas information om vindförhållanden och andra parametrar före inflygningens början. På så sätt kan datorerna ombord räkna ut en så optimal väg som möjligt.