Flyg och klimat

Enligt FN:s klimatpanel står flyget för två procent av världens koldioxidutsläpp. Många tror att flyget är transportsektorns största miljöbov, men mer än 30 procent av de samlade svenska utsläppen kommer från bilar och lastbilar. 

Sedan 2007 har vi varje år klimatkompenserat för alla våra tjänsteresor med flyg. Vi kompenserar genom den globalt verksamma holländska organisationen GreenSeat som är en del av Climate Neutral Group.

Läs mer om hur du klimatkompenserar

För information om utsläppsrätter hänvisar vi till Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se

SESAR

Novair deltar aktivt i det europeiska forsknings- och utvecklingsprogrammet SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research). Det är ett unikt initiativ där hela Europas flygindustri gått samman för att modernisera och effektivisera den europeiska flygtrafiken. Målsättningen är att öka kapaciteten, minska miljöpåverkan och göra alla delar av flygningen så effektiva som möjligt.

Arbetet bedrivs genom olika projekt som täcker samtliga delar av flygtrafiksystemet; marksystem, system ombord i flygplanen, procedurer, luftrumsdesign mm.

För att säkra slutresultatet är det viktigt att brukarna av luftrummet (bland annat flygbolagen) är involverade i hela processen. Därför har SESAR valt ut sju flygbolag som ska bistå projekten med operationell och teknisk expertis. Novair är ett av dessa bolag, tillsammans med bland annat Air France, Lufthansa Group, SAS och British Airways.

VINGA

Det numera avslutade VINGA-projektet är ett av många projekt inom ramen för SESAR. Det samordnades under 2011 av Luftfartsverket vid Göteborg Landvetter Airport i samarbete med flygbolaget Novair och Quovadis, ett företag som utvecklar navigationsteknik. Quovadis ägs av flygplanstillverkaren Airbus som också deltog i VINGA. Det gjorde även Swedavia, den statsägda svenska koncern som äger, driver och utvecklar elva flygplatser i Sverige

VINGA-projektet syftade till att hitta vägar att reducera koldioxidutsläpp och bullerstörningar. Ett stort genombrott gjordes inom VINGA den 7 april 2011 när Novair landade en Airbus med hjälp av två separata navigationssystem. Planet flög in mot Göteborg Landvetter Airport via en helt ny satellitbaserad navigeringsrutt med extremt hög navigeringsnoggrannhet och guidades sedan vid själva landningen exakt rätt på banan av det markbaserade systemet ILS (Instrument Landing System). Genom att glidflyga drar man ner utsläppen, och genom avancerad navigering med hjälp av GPS undviker man att passera över bebyggda områden.

Gröna inflygningar

Novairs gröna kurvade inflygningar, som syftar till att spara bränsle genom förkortad flygsträcka, ingick i det så kallade MINT-projektet. MINT-projektet var ett resultat av en överenskommelse mellan EU och FAA (den amerikanska luftfartsmyndigheten) och genomfördes av SESAR Joint Undertaking i Europa, som omfattar såväl flygbolag som flygtrafikledning och andra aktörer i flygtrafiken.

Projektet syftade till att förbättra gröna inflygningar och minska buller och koldioxidutsläpp. Projektet ingick i ett större samarbete mellan olika aktörer, som flygbolag och flygplatser, i Europa och USA – AIRE (Atlantic Interooperability Initiative to Reduce Emissions). AIRE-projektet verkade i sin tur för att trimma hela kedjan i flygtrafiken från alla aktiviteter på flygplatserna via starten, själva flygningen och landningen, med målet att minska utsläpp och buller från flygtrafiken.

Avancerad GPS-navigering kan ge ökad precision i de globala luftkorridorer som flygplanen i dag trafikerar, så flygplan ska kunna färdas närmare varandra med bibehållen säkerhet. Effektivare flygrutter ger mindre bränsleåtgång. Genom projektet medverkar Novair även till opinionsbildning för att räta ut luftkorridorerna, så flygplanen inte längre ska tvingas flyga i sick-sack över stora delar av Europa.

Först i Europa

Sommaren 2009 blev vi först i Europa med att göra gröna kurvade inflygningar med flygplanen Airbus 321. Vid en grön inflygning flyger man med motorerna på tomgång och undviker därmed gaspådrag och buller på låg höjd. Flygledningen planerar också inflygningarna så att man undviker köer i luften. På det här sättet kan uppemot 100 kilo bränsle sparas per inflygning, vilket minskar koldioxidutsläppen med drygt 300 kilo.

En kurvad inflygning kan betyda att man gör en eller några svängar under sista delen av inflygningen före landning i stället för att flyga en längre sträcka, för att kunna flyga rakt in på landningsbanan och därmed spara bränsle. Den kurvade inflygningen bygger på GPS-navigering med hög precision. För att få bästa möjliga inflygningsväg inkluderas information om vindförhållanden och andra parametrar före inflygningens början. På så sätt kan datorerna ombord räkna ut en så optimal väg som möjligt.