Hållbarhet på våra resmål

Turism är idag en av världens största arbetsgivare. Turism skapar efterfråga på hotell, restauranger, transport och shopping, som i sin tur ger många nya arbetstillfällen och ett inflöde av kapital. Apollos närvaro i olika länder ska dock alltid ske med respekt för människan och den lokala kulturen.

  • Apollo strävar efter att de regler och villkor som ingår i våra leverantörskontrakt, Suppliers Code of Conduct, ska efterföljas.
  • Apollo strävar efter att antalet hållbarhetscertifierade hotell ska bli fler. 
  • Apollo bidrar till branschsamverkan för att driva utveckling av hållbar turism både hemma och på destinationen.

Mänskliga rättigheter

Apollos samarbetspartners på destinationerna förbinder sig via kontrakt att följa relevant lagstiftning i sitt eget land. I tillägg till kontraktet signerar samarbetspartnern Suppliers Code of Conduct, som berör områden som diskriminering, minimilöner och arbetstider. Här kan du läsa mer om DER Touristiks engagemang för mänskliga rättigheter

Barns rättigheter 

Barns rättigheter har en särskild plats hos Apollo och redan 2001 skrev Apollo under uppförandekoden, The Code. Det innebär att Apollo förbundit sig att ha en policy mot barnsexhandel, att all personal utbildas, att kunder informeras i frågor som rör barnsexhandel, att alla samarbetskontrakt har en klausul, och att Apollo årligen rapporterar till ECPAT.

Läs mer om mänskliga rättigheter

• Organisationsfrihet och rätt till kollektivavtal bemöts i linje med den relevanta lokala lagstiftningen.

• Diskriminering baserad på kön, ålder, religion, etniskt ursprung, social bakgrund, handikapp, nationalitet, facklig tillhörighet, politik, sexuell läggning eller liknande tolereras inte.

• Minimilöner eller industrins regelmässiga löner måste mötas eller överstigas. Inga olagliga eller icke auktoriserade löneavdrag är tillåtna.

• Arbetstider hålls inom lagens ramar och enligt industrins regelverk.

• Arbetsrutiner eller förhållanden som strider mot grundläggande rättigheter är inte tillåtet. Fysisk misshandel eller hot om misshandel, sexuellt eller annat trakasseri samt andra former av skrämseltaktik är förbjudet.

• En trygg och hygienisk arbetsmiljö erbjuds enligt bästa lokala standard. Adekvata steg tas för att förebygga olyckor och arbetsskador.

• Barnarbete är förbjudet – som definierat av lagen i nationen i fråga. Alla former av exploatering av barn är förbjudna. Arbetsvillkor som liknar slaveri eller är farliga för barns hälsa tillåts inte.

• Alla former av tvångsarbete är förbjudna liksom arbete som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter.

• I situationer då personalbostäder erbjuds ska de hålla en standard som följer den lokala lagstiftningen.

 

 

Anmäl när ett barn far illa

Anmäl när ett barn far illa

Om du på resande fot stöter på eller misstänker sexuella övergrepp på barn, polisanmäl detta till lokal polis, en lokal barnrättsorganisation eller en ambassad. Reser du med Apollo kan du anmäla detta till Apollos personal. Du kan även anmäla informationen direkt på ECPATHOTLINE

Många länder har nationella hotlines – fråga din researrangörs på plats, leta på destinationen efter information eller fråga på ditt hotell. Det viktigaste är att du alltid delger dina misstankar – sedan är det polisens uppgift att driva ett eventuellt ärende vidare.

Den svenska Rikskriminalpolisen tar emot anmälningar, även från utlandet, på e-postadressen: [email protected]. I Bangkok, Thailand, finns även en nordisk polissambandsman som tar emot tips gällande sexuella övergrepp mot barn i Sydostasien, främst då förövaren är från de nordiska länderna. Polissambandsmannen nås på: [email protected]

 

Lämna så detaljerade uppgifter som möjligt om

  • • Varför misstanken har uppstått
  • • Plats för iakttagelsen (ort, hotell etc)
  • • Datum och klockslag för händelsen
  • • Beskrivning av den misstänkte personen
  • • Vem det utsatta barnet är
  • • Andra som gjort samma iakttagelse (vittnen)

Djur och natur

Apollo tar avstånd från aktiviteter där djur exploateras. Vi gör inga utflykter eller aktiviteter med djur i fångenskap och redan 2014 tog vi bort aktiviteter som elefantridning och att simma med delfiner.

2014 inledde vi ett samarbete med World Animal Protection Sverige. Apollo har en nära dialog med World Animal Protection Sverige, vars rådgivande roll gällande djur och turism, värderas högt av oss. World Animal Protection är en av världens största internationella djurskyddsorganisationer.

Hållbara hotell

För att Apollo ska kunna hållbarhetssäkra leverantörskedjan uppmanas samtliga hotellpartners att ansöka om hållbarhetscertifiering hos Travelife eller annan liknande aktör inom hållbarhet eller miljö. Det betyder att du som kund får ett större utbud av hotell som arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågor att välja bland.