Villkor Endast hotell

Köp av endast hotellvistelse omfattas inte av Paketreselagen eller av de Allmänna och särskilda villkoren för paketresor. Nedan villkor gäller för köp av endast hotell hos Apollo.

1.       Avtalet
Villkoren gäller för köp av endast hotellvistelser och reglerar avtalet mellan Apollo och kunden. Den som bokar vistelsen,huvudkunden, är bunden av avtalet när bokningen är betalad enligt Apollos betalningsvillkor (se punkt 3). Huvudkunden accepterar villkoren för alla i resesällskapet.

2.     Avtalet omfattar
Avtalet omfattar de tjänster och arrangemang som är avtalat mellan kunden och Apollo. Detta framgår av bokningsbekräftelsen/biljetten. Informationen om hotellet (klassificering, rumstyper, faciliteter, läge o.s.v.) är också en del av avtalet. Denna information finns på apollo.se. Vidare är informationen som anges i bokningsdialogen en del av avtalet. Kunden är ansvarig för att sätta sig in i all information som kan ha betydelse för bokningen.

3.     Pris och betalning
Priset som anges inkluderar obligatoriska skatter och avgifter. Var uppmärksam på att det i flera länder finns en hotell eller turistskatt per övernattning. Beloppet varierar mellan de olika länderna och betalas direkt till hotellet vid ankomst eller utcheckning. Tillägg för barn under 2 år  (t.ex. spjälsäng, måltider o.s.v.) betalas direkt till hotellet.

De flesta hotellbokningar måste betalas i sin helhet vid bokningstillfället och är då bindande för kunden och Apollo. Bokningen är inte bekräftad förrän betalning är gjord.

Undantag:
Vissa hotellbokningar förfaller till betalning först 7 dagar innan ankomst. Betalningsfristen framgår av bekräftelsen som skickas per mejl. Är bokningen inte betald innan förfallodatum kommer hotellet automatiskt att bli cancellerat.

Information om betalningsfrister för de olika hotellen uppges i bokningsdialogen.

När bokningen är genomförd och betald, skickas biljetten till den mejldress som angetts i bokningen. Denna biljett måste kunna visas vid incheckning på hotellet.

4.     Kundens information vid bokning
Namn på alla som omfattas av bokningen ska uppges i bokningsdialogen. För hotellvistelser utanför Sverige är det viktigt att namnen stämmer överens med namnen i passen.

Huvudkunden ska ange adress, samt telefonnummer och mejladress som denne kan kontaktas på före och under vistelsen. Eventuella ändringar i kontaktinformationen måste meddelas Apollo omedelbart.

Huvudkunden är ansvarig för att de övriga i resesällskapet är informerade om all relevant information för bokningen, och att de har tillgång till dokument som gäller denna. Huvudkunden är även ansvariga för att all information som angetts i bokningen är korrekt. Oriktiga eller ofullständiga upplysningar ger inte grund för kompensation eller ersättning.

Eventuella ändringar i bokningen kan endast göras av huvudkunden, och ändringar initierade av Apollo ges till huvudkunden som är ansvarig för att förmedla detta vidare till övriga i resesällskapet. Huvudkunden är även ansvarig för betalningen av bokningen enligt betalningsvillkoren.

För att boka måste man vara 18 år vid bokningstillfället. Ungdomar under 18 år kan inte beställa på apollo.se men kan kontakta oss på telefon 0771-37 37 37 för bokning. Det måste då finnas ett intyg från föräldrar/målsman som ska skickas in till Apollo. Intyg för minderårig finns här; https://www.apollo.se/infor-resan/bra-att-veta/innan-avresa

Vissa länder accepterar inte att gäster under 21 år bor ensamma på hotellet utan föräldrar/ målsman. Eventuella åldersgränser uppges i hotellinformationen.

5.     Dokument och försäkringar
Kunden är ansvarig för att kunna visa nödvändiga dokument och pass (för resor utanför Sverige) vid incheckning på hotellet. Kostnader eller förluster orsakade av kundens bristande dokumentation täcks inte av Apollo.

Kunden är själv ansvarig för eventuella försäkringar i samband med beställningen, och Apollos av-och ombeställningsskydd kan ej tecknas.

6.     Avbeställningsregler
Hotellbokningar i Norden har fri avbokning fram till 7 dagar innan ankomst

Hotellbokningar i andra länder är generellt inte återbetalningsbara. Några kan dock återbetalas mot en avgift. Information kring avbeställningsregler för enskilda hotell fås genom att kontakta apollo på telefon 0771-37 37 37 eller [email protected]

7.      Parternas plikter

7.1    Apollos ansvar
Apollo är ansvarig för att leverera produkten enligt den information som getts vid beställning, eventuellt med ändringar som är meddelade innan ankomst. Ändringar eller förhållanden som har betydelse för uppehållet ska meddelas kunden så snart som möjligt.

Mindre ändringar ger normalt inte rätt att avboka vistelsen, få prisavdrag eller kompensation. Ändringar som får väsentlig betydelse för kundens vistelse kan ge rätt till prisavdrag eller kompensation. Väsentliga ändringar ger kunden rätt att avboka vistelsen. Detta kan vara byte till hotell eller rum med lägre standard, eller avsaknad av viktiga faciliteter (t.ex. tillgänglighetsanpassade rum eller liknande).

Apollo är inte ansvarig för sjukdom, olycka, skada eller liknande som drabbar kunden under vistelsen. Befinner sig kunden i utlandet är det viktigt att man rättar sig efter de råd och anvisningar som ges av landets myndigheter. Kunden bör också sätta sig in in i UD:s information om säkerhetssituationen för svenska resande, samt vilka reseråd som gäller. Dessa finns tillgängliga på https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

7.2   Kundens ansvar
Kunden ska under uppehållet följa de instruktioner och regler som ges av Apollo, hotellet eller myndigheter. Kunden ska inte uppträda olämpligt eller på ett sätt som medför risker för andra kunder, hotellets personal eller andra. Om detta ändå inträffar kan kundens vistelse avslutas och kunden har då inte rätt till återbetalning eller ersättning. Kunden är då själv ansvarig för eventuella merkostnader som uppkommer.

Kunden kan bli ersättningsskyldig för skador, orsakade av kunden, på egendom som tillhör tredje part, andra på hotellet eller Apollo.

8.     Apollos rätt att säga upp avtalet
Apollo har rätt att säga upp avtalet om vi inte kan uppfylla avtalet till följd av extraordinära och oundvikliga omständigheter på resmålet eller i dess omedelbara närhet, som t.ex. allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Apollo skall då underrätta kunden så snart som möjligt och kunden ska få det inbetalade beloppet åter.

9.     Reklamation
Avtalet omfattar vistelse som det framgår av biljetten samt den information som finns på apollo.se, och eventuella ändringar som är av betydelse för vistelsen och som är meddelade innan ankomst. Uppstår det fel eller brister under vistelsen ska kunden meddela hotellet omgående. Om problemet inte avhjälps måste Apollo kontaktas snarast på 0771-37 37 37 eller [email protected]. Kunden har inte krav på kompensation eller ersättning för fel och brister som inte är meddelade hotellet eller Apollo så snart dessa har uppstått eller uppdagats.

Reklamation på fel eller brister som inte kunde lösas av hotellet/Apollo under vistelsen ska skickas in via formuläret under denna länk; https://www.apollo.se/om-apollo/kontakt/reklamationer. Eventuella reklamationer måste vara oss tillhanda senast två månader efter hemkomsten.

.