Resevillkor för resor bokade före 1 augusti 2018


Allmänna och särskilda villkor

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

För resan gäller de allmänna och särskilda resevillkor för paketresor som anges på underliggande sidor som nås från vänstermenyn.

De särskilda villkoren som anges i kursiv text är särskilda villkor för Apollo och kompletterar de allmänna resevillkoren.

Det är varje resesällskaps skyldighet att ta del av våra resevillkor. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
 

§1 Avtalet

1.1

Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med Apollo. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer som önskar göra någon form av ändring på resa måste således göra detta via huvudresenären.

Huvudresenären ansvarar för att han kan nås av viktiga meddelanden (till exempel en tidtabellsändring) under den adress och det telefonnummer som denne meddelat till Apollo.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2

Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. 

1.3

Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5

Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. 

För resor bokade med flexibel reslängd avseende paket, reguljärflyg eller enbart hotell, är avtalet bindande när beställaren har godkänt köpet på apollo.se. Pris och platstillgång kan endast garanteras när betalning erhållits och Apollo bekräftat resan genom att ställa ut och sända resehandlingar. Resehandlingar skickas till den av resenären angivna mejladressen i form av bekräftelse och e-ticket samt e-voucher.

1.6

Önskemål garanteras inte.

1.7

Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

1.8

För bokningar av enbart hotell med flexibel reslängd, arbetar Apollo med hotellpartners. För en del av hotellutbudet använder Apollo, Travelscape. Apollo överför i dessa fall kundens namn- och eventuella personuppgifter som är nödvändiga för att kunna hantera bokningsprocessen till hotellpartnern. Bildmaterial från VFM Leonardo. Inc. Priserna inkluderar skatter och avgifter.

1.9

En ombokning är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal. Avtalad resa börjar alltid med utresan, det är inte möjligt att endast utnyttja returresa. Resenärer som inte utnyttjar delar av bokad resa eller som av någon anledning infinner sig för sent på flygplatsen eller på avtalad upphämtnings-/avreseplats kan förlora rätten till resans och/eller paketresans alla delar. Någon återbetalning av resans pris sker ej. 
 

§2 Betalning för priset av resan

2.1

Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2

Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.3

Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

Apollos anmälningsavgift är 1 200:–/person för resor inom Europa, 1 500:-/person för resor till Kanarieöarna, Madeira, Mellanöstern och norra Afrika, samt 2 500:–/person för långdistansresor. Denna anmälningsavgift skall vara Apollo tillhanda 5 dagar efter bokandet av resan.

2.4

Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.5

Önskar resenären av- och ombokningsskydd ska detta anmälas vid beställning av resan. Avgiften om 249:–/vuxen och 185:–/barn 2–11 år inom Europa,  349:–/vuxen och 225:–/barn 2–11 år inom Kanarieöarna, Madeira och norra Afrika samt 499:–/vuxen och 295:–/barn 2–11 år för långdistansresor skall erläggas samtidigt med anmälningsavgiften och återbetalas inte vid avbokning eller annullering.

Apollos av- och ombokningsskydd gäller inte för paketresor med flexibel reslängd. Det gäller inte heller vid bokning av enbart flyg (reguljärflyg) eller enbart hotell med flexibel reslängd. För dessa resor kan Goudas Avbeställningsförsäkring tecknas i samband med beställning av resan.

Slutbetalning för resan skall vara Apollo tillhanda senast 40 dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits. Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse skickas inte ut. Biljett skickas till resenären ca 2 veckor före avresa. Har inte full betalning för resan kommit Apollo tillhanda senast 40 dagar före avresedagen äger Apollo rätt att betrakta reseavtalet som annullerat och tillgodoräkna sig anmälningsavgiften.

Vid bokning av resa inom 40 dagar före avresedagen ska resans totala pris betalas omgående.

2.6

Vid paketresor med flexibel reslängd samt reguljärflyg kan extrakostnader tillkomma för bagage och check in beroende på flygbolag och biljettyp.

2.7

På vissa destinationer tillämpas lokala flygplatsavgifter/skatter som resenären är skyldig att betala vid ankomst och avresa. Eventuell så kallad city tax kan tillkomma på hotell och betalas direkt på hotellet av resenären.
 

§3 Resenärens rätt till avbeställning

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

Vid fastställande av resans pris ska i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. 

3.1.1

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2

Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3

Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4

Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

Sker ingen avbeställning och infinner sig resenären inte på för avresan angiven tid och plats eller kan han inte deltaga i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar med mera äger Apollo rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

Ändring av resan som företas av resenären och som innebär ändring av destination, avreseplats, reslängd, avresetid, inkvartering eller pris är att betrakta som avbeställning och ny beställning. För detta uttages en kostnad i enlighet med av beställningsreglerna i punkterna 3.1.1–3.1.4 ovan. Av resenären gjord avbeställning skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit Apollo tillhanda.

3.1.5

Resor med flexibel reslängd är som regel inte ändrings- eller återbetalningsbara efter köp. Om leverantören tillåter ändring tillkommer en administrativ avgift och leverantörens ändringsavgift samt eventuell prisskillnad. Vid paketresor med kryssning och avbeställning sker, belastas kunden, motsvarande belopp som leverantörerna kräver av Apollo vid tillfället. Dessutom tillkommer en avbokningsavgift på 500kr.  Mellanskillnaden återbetalas till kund.

3.1.6

Vid bokning av endast flyg med flexibel reslängd (reguljärflyg) går det inte att endast utnyttja hemresan på en genomgående flygbiljett om man inte nyttjat utresan. Återstående flygsträckor avbokas automatiskt av flygbolaget och ligger utanför Apollos kontroll.

3.1.7

Ändringskostnad för enbart flygbiljett varierar med flygbolag samt bokad biljettyp. I de flesta fall tillåts inte ändring eller avbokning av flygbolaget.

Då detta ändå tillåts är kostnaden:

Namnändring: 500 :- per person samt flygbolagets avgift

Datumändring: 500:- per person samt flygbolagets avgift och eventuell mellanskillnad i pris

Avbeställning: 500:- per person samt flygbolagets kostnad

3.1.8

Ändring och avbokning av enbart hotell är möjlig där leverantören tillåter.

Kostnaden är då:

Mer än 7 dagar före avresa:

Datumändring: 500:- per rum samt eventuell prisskillnad

Avbeställning: 500:- per rum samt eventuell kostnad från leverantören

Mindre än 7 dagar före ankomst är som regel ingen ändring eller återbetalning möjlig.

3.2

Resenären som har träffat avtal om av- och ombokningsskydd har rätt att avbeställa/omboka resan, enligt följande.

– Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för av- och ombokningsskydd.
– Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för av- och ombokningsskyddet.

Apollos av- och ombokningsskydd gäller inte för resor med flexibel reslängd. Det gäller inte heller vid bokning av enbart flyg (reguljärflyg) eller enbart hotell med flexibel reslängd.
För dessa resor kan Goudas Avbeställningsförsäkring tecknas i samband med beställning av resan.

3.2.1

Om resenären har av- och ombokningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2–3.3.4 avbeställas utan annan kostnad än den anmälningsavgift som framgår av arrangörens hemsida eller magasin. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock högst 200:-.

Gemensam beställning av resan bekräftas genom att resenärerna beställt gemensam biljett, max 6 personer.

3.2.2

Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3

Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller borde ha känt till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är till exempel brand i den egna bostaden.

Fri avbokning för den som drabbas av uppsägning. Gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, inte vid enbart varsel. Gäller inte om en visstidsanställning eller en timanställning upphör. Gäller inte heller om en provanställning inte förlängs. Intyg från arbetsgivare måste visas. 

3.2.4

Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2. eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5

Bo-kvar-garanti

Resenär som tecknat av- och ombokningsskydd och avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2–3.2.4 skall ha rätt att utan ytterligare kostnad behålla samma hotell och rumskategori. Detta förutsatt att samtliga på bokningen har tecknat av- och ombokningsskydd.

3.2.6

Om av- och ombokningsskydd har tecknats av samtliga på bokningen enligt punkt 2.5 kan resan ombokas upp till tre gånger utan kostnad fram till 45 dagar innan avresa. Den nya resan skall vara bokningsbar på internet eller hos en säljare och inte vara rabatterad eller ospecificerad. Gäller inte enskilda personer på bokningen.

Fri ombokning gäller ej rundresor, kryssningar, endast flyg eller från paketresor till endast flyg.

3.2.7

Om du bokar Apollos av- och ombokningsskydd är du berättigad till öppet köp i 3 månader från bokningsdagen, förutsatt att resan bokats 180 dagar innan avresa. 

3.2.8

Om Apollos av- och ombokningsskydd tecknats är resenären berättigad till Prisgaranti Plus. Skulle totalpriset på resenärens resa med specificerat boende sänkas efter anmälningsavgiften betalats och fram till 60 dagar innan avresa, erhålls mellanskillnaden tillbaka. För att garantin ska gälla ska resan och priset gå att boka på samma ställe som ursprungsbokningen. Prisgaranti Plus kan ej kombineras med fri ombokning.  

Prisgaranti Plus gäller ej rundresor, kryssningar eller endast flyg.

3.2.9

Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara Apollo tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:
a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang
b) diagnos
c) dag för första behandling/undersökning
d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa

Av- och ombokningsskyddet gäller enbart resans pris, inte eventuella uppkomna kostnader i samband med kreditköp och dylikt. Expeditionsavgift 200:–, plus av- och ombokningsskydd, återbetalas ej vid avbokning.

3.2.10

Apollos avbeställningsskydd gäller inte för resor som med flexibel reslängd, endast reguljärflyg eller endast hotell med flexibel reslängd. Där kan en separat avbeställningsförsäkring tecknas i samband med bokningen via Gouda Reseförsäkring. Gouda Reseförsäkring är försäkringsgivare och hanterar all handläggning. Detsamma gäller flexibla resor med kryssning eller event.  

Läs mer om Goudas Avbeställningsförsäkring.

3.2.11

Skadeanmälan ska fyllas i och skickas direkt till Gouda Reseförsäkring.

Läs mer om Goudas Skadeanmälan.

3.2.12

Avbeställningsförsäkring kan enbart tecknas när du beställer resan och kan inte läggas till i efterhand.

3.3

Avbeställningen skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr, på apollo.se eller i färdhandlingarna. Avbeställning skall göras omedelbart då hinder för resa uppkommer. Kontakta resebyrå du köpt resan av eller Apollo på telefon 0771-37 37 37. Du kan också avboka din charterresa på apollo.se. Lösenord krävs och återfinns på bokningsbekräftelsen. Om begärda handlingar inte uppfyller våra krav och/eller inte är oss tillhanda i tid enligt ovanstående, gäller återbetalning i enlighet med de allmänna och särskilda resevillkoren.

3.4

Efter avbeställning skall belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Se punkt 1.1 sista stycket.

Vid avbeställning av teaterbiljetter, fotbollsbiljetter eller liknande evenemang kan återbetalning ske endast om biljetterna kan återsäljas.

 

§4 Resenärens ändringar av resan

4.1

Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
 

§5 Resenärens rätt att överlåta avtalet

5.1 

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär.

5.2 

Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

Expeditionsavgiften för överlåtelse av resan är 500:–/person. Den person till vilken resan överlåtes måste dock uppfylla de i programbroschyren angivna kvalifikationerna för resan. Både överlåtaren och den person till vilken resan överlåtes måste påta sig betalningsansvar för samtliga expeditionsavgifter som detta utbyte av deltagare kan komma att medföra. Överlåtelse ska alltid ske via huvudresenären, se punkt 1.1 sista stycket, och senast 24 timmar före avresan. För resor med reguljärflyg gäller andra villkor.
 

§6 Arrangörens ändringar före avresan

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4. 

6.2 Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor. 

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

Apollos prisgaranti gäller för oväntade tillägg p.g.a. valutaregleringar, devalveringar eller bränslehöjningar. Garantin är ömsesidig och träder i kraft så snart din anmälningsavgift registrerats. Prisgarantin gäller inte vid ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. Prisgarantin gäller inte vid paket- och flygresor med flexibel reslängd eller enbart hotell.

6.3 Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

Gäller inte vid paket- och flygresor med flexibel reslängd när du paketerar själv.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

Apollo förbehåller sig rätten att ställa in flygningar där antalet inbokade resenärer är färre än nedanstående:

a) Flygplanstyp: Min antal passagerare:
 B-737-800  170 resenärer
 B-737-300  130 resenärer
 B-737-400  160 resenärer
 B-737-500/600 95 resenärer
 B-757 175 resenärer
 B-767 254 resenärer
 MD-80 145 resenärer
 A-320 160 resenärer
 A-330-200 330 resenärer
 A-330-300 360 resenärer
 A-321 191 resenärer

Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal.

b) 50 resenärer till det resmål som står angivet på resenärens bokningsbekräftelse.

c) Minimiantalet för att genomföra en rundresa varierar från resmål till resmål. Det exakta antalet resenärer som krävs framgår i Apollos prislista under respektive resmål.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
 

§7 Arrangörens ändringar efter avresan

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har 6 anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

Vid kryssningar kan ändringar förekomma i planerad resrutt på grund av väderförhållanden eller andra säkerhetsrelaterade orsaker utanför rederiets kontroll.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.
 

§8 Reklamation och avhjälpande

8.1

Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.2

Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3

Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

Klagomål ska tas upp på plats till reseledning eller direkt med hotellet om man har bokat en resa med flexibel reslängd eller enbart hotell. Om resenären som bokat resa med flexibel reslängd eller enbart hotell inte är nöjd med hur hotellet hanterar situationen, ska Apollo kontaktas snarast möjligt dock senast 24 timmar efter att felet upptäckts för att få en chans att lösa problemet på plats. Vi reserverar oss för att handläggningen tar viss tid. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 
 

§9 Resenärens ansvar under resan

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.  

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

Resenären ombesörjer själv det skydd som anses erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls och resgodsförsäkring.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.2 Vid avvikelse enl. 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats. 

9.4.3 Om resenären uteblir från angivna transporter eller annars underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan någon gottgörelse inte påräknas. En charterresa kan på grund av luftfartsmyndigheternas bestämmelser inte ändras sedan resan påbörjats. Flygresan kan endast utnyttjas på de på färdhandlingarna angivna dagarna för ut- respektive hemresa. Förlängning, avkortning eller att ansluta i utlandet till en påbörjad charterresa kan därför vara omöjlig. Inte heller kan, med hänsyn till samma bestämmelse, resenär med charterflyg påräkna återbetalning för eventuellt  outnyttjade prestationer såsom hotell, måltider etc. Resenär som på resmålet själv ombesörjer sin transport till flygplatsen ska i förväg informera reseledaren därom. Skulle resenären missa planet på grund av eventuella transportproblem som resenären på egen hand ombesörjt har resenären förverkat sin rätt till hemtransport med Apollo.
 

§10 Tvistlösning

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.
 

§11 Städning (gäller inte vid paketresor med flexibel reslängd)

Städning ingår normalt i alla boenden vid charterresor.

Förbrukningsartiklar såsom rengöringsmedel, diskborste och toalettpapper ansvarar resenären för själv.
 

§12 Inkvartering

Endast resenär som beställt inkvartering i rum på hotell/ lägenhet får bo där. 
 

§13 Specialarrangemang

Vid bokning av speciella arrangemang utöver Apollos ordinarie program kan extra tillägg förekomma. Vid avbeställning av tilläggsarrangemanget gäller, om inte annat anges, villkoren under paragraf 3 i de allmänna resevillkoren. Om dessa extra prestationer inte kan erhållas återbetalas endast erlagt tillägg.
 

§14 Resa med ospecificerad inkvartering

I mån av tillgång säljs så kallade ospecificerade resor. Denna typ av resor baseras på eventuella osålda platser på ordinarie charterflygningar. Detta innebär att flyget, men inte inkvarteringen, är detsamma som presenteras i Apollos program.

Inkvartering anvisas vid ankomst till flygdestinationen. Notera att inkvarteringen kan vara belägen var som helst på det utannonserade resmålet. Hotellet behöver inte ingå i Apollos ordinarie hotellprogram. I regel är inkvarteringen enkel och kan även innebära privat boende.

Flyttning från en inkvartering till en annan kan förekomma, ibland mer än en gång. Inkvarteringen innefattar del i dubbelrum/lägenhet. Möjlighet att garantera bad/dusch och wc på rummet finns samt att alla resenärer på en bokning får bo på samma hotell. Detta beställes i samband med bokning, i mån av tillgång, mot tillägg.

I sällskap om tre resenärer, som önskar dela boende, sover en resenär i extrabädd. Resesällskap kan inkvarteras i olika områden/hotell på resmålet. Tillfälle att ”köpa upp sig” kan finnas, men det garanteras inte. Möjlighet att endast köpa en del i dubbelrum finns inte.

Städning kan inte garanteras men inkluderas i vissa fall. Reseledarservicen fås genom Apollos servicekontor och kontakten ombesörjs av resenären. Måltider ingår inte.

 

§15 Tur & retur med flerbäddsrum

Denna typ av resa inkluderar del i 6-8 bäddsrum, d.v.s. enklast möjliga inkvartering. Damer respektive herrar kan inkvarteras separat samt att man kan få dela rum med andra än Apollos resenärer. Dusch/wc delas med flera rum.

På vissa resmål som t.ex. Goa i Indien, erbjuds del i sovsal med plats med upp till 20 personer eller mer. 

I övrigt gäller våra särskilda villkor för resa med ospecificerad inkvartering.

 

§16 Apollo gruppresor

I alla avseenden som ej nämns under Apollos gruppresevillkor gäller Allmänna och Särskilda villkor för paketresor. Se även speciella resevillkor för reguljärflyg.
Se allmänna och särskilda resevillkor

Avtal

Med gruppresa avses en gemensam beställning som avser fler än 9 personer, vilka reser tillsammans till samma resmål.

Avtalet är bindande för parterna när Apollo skriftligen har bekräftat beställningen och beställaren, inom avtalad tid, betalat anmälningsavgiften enligt Apollos anvisningar.

Kontaktperson

Beställaren skall utse en kontaktperson som har rätt att företräda beställaren i alla frågor rörande gruppresan gentemot Apollo. Beställaren är skyldig att informera samtliga resedeltagare om gällande resevillkor samt övriga anvisningar kring resan.

Deltagarlista

Deltagarlista med rumsfördelning skall vara Apollo tillhanda senast 45 dagar före avresa, om inget annat avtalats. Observera att  minderåringsintyg krävs för deltagare under 18 år som reser utan målsmans sällskap. 

Betalningsvillkor

Anmälningsavgift 1200 kr/person före resor inom Europa, 1500 kr/person för resor till Kanarieöarna, Madeira och Norra Afrika samt 2500 kr/person till långdistansresor. Detta belopp räknas av från slutfakturan. Vid utebliven betalning kan Apollo inte längre garantera beställningen.

Slutlikvid skall vara Apollo tillhanda senast 40 dagar före avresa. Sker orderbekräftelse senare än 40 dagar innan avresa debiteras hela beloppet.

Andra betalningsvillkor kan förekomma, relaterade till leverantörens villkor, dessa villkor meddelas skriftligen i bokningsbekräftelsen. 

Öppet köp i 3 månader

När du bokar Apollos avbeställningsskydd för samtliga deltagare i gruppen får du även öppet köp i 3 månader, förutsatt att resan bokas minst 180 dagar (6 månader) innan avresa. Du kan i lugn och ro bestämma dig och boka om eller av din resa inom 3 månader från bokningstillfället. Anmälningsavgift samt avbeställningsskydd för samtliga bokade ska betalas inom 5 dagar från bokningsdatum. Beloppet återbetalas i sin helhet, efter 3 månader, om resan inte blir aktuell.

Ändringar

Ändringar i reseavtalet som innebär annat resmål, avreseflygplats, flygserie, avresedatum, reslängd eller hotell är att betrakta som avbeställning och nybokning.
 
Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan finns i resevillkoren §6

Namnändringar ske senast 2 arbetsdagar innan avresa. För namnändring som kommer Apollo tillhanda senast 48 timmar före avresa debiteras en namnändringskostnad om lägst 500 sek. 

Vid resa med reguljärflyg gäller andra villkor och beställaren debiteras då med lägst 200 sek per person samt leverantörens merkostnad.

Avbeställning

Avbeställning skall göras skriftligen av beställaren för att vara giltig. Nedanstående avbeställningsregler gäller under förutsättning att övriga gruppdeltagare kvarstår.

Avbeställning antal dagar före avresa 1-10%* 11-50%* 51-100%*
91-< 0 0 Anmälningsavgift
60-90 0 Anmälningsavgift 50%
31-59 Anmälningsavgift 50% 100%
0-30 100% 100% 100%

 

*Avbeställd del av avtalad grupp, kostnad per person

Ovanstående avbeställningsregler gäller under förutsättning att övriga gruppdeltagare kvarstår.
 
Vid avbokning av extra arrangemang och kringarrangemang som middagar, teaterbiljetter och liknande som inte kan återlösas hos leverantör återbetalas ej.

Om avbokning av en resenär medför en extrakostnad för övriga resenärer som exempelvis enkelrumstillägg måste detta tillägg betalas utöver ordinarie avbokningskostnader. Extraarrangemang och kringarrangemang återbetalas ej vid avbokning 14 dagar innan avresa.

Reservationer

Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett vid varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vi reserverar oss för oförutsedda händelser som ligger utanför Apollos kontroll som berör resans produkter, exempelvis ändrade valutakurser, skatter och avgifter samt händelser som är att hänföra till force majeure.

Avbeställningsskydd

Försäkringen skyddar dig om du tvingas avbeställa din resa på grund av att du blivit sjuk, eller om sjukdom drabbat någon nära anhörig. Avbeställningsskyddet är personligt och gäller endast den drabbade personen, inte resten av resenärerna på bokningen. Försäkringen innefattar även en ”bo kvar-garanti” för övriga resenärer som är inbokade på samma rum, vilket innebär att enkelrumstillägg inte krävs från den resandes medboende, förutsatt att alla har köpt ett avbeställningsskydd. Se §3.2 i resevillkoren med undantag för §3.2.6 som ej gäller vid gruppbokningar.

Se särskilda resevillkor för paketresor
 

§17 Gruppresor med reguljärflyg

I alla avseenden som ej nämns under Apollos gruppresevillkor gäller Allmänna och Särskilda villkor för paketresor. I vissa fall kan avvikande villkor gälla för specifik leverantör, detta meddelas i sådant fall skriftligen i bokningsbekräftelsen.

Avtal

Gruppresebeställning avser en gemensam beställning med samma avreseort och avresedatum av ett sällskap om minst 15 personer, eller ett antal personer som separat överenskommits vid beställningstillfället.

Avtalet är bindande för parterna när Apollo skriftligen har bekräftat beställningen och beställaren inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften enligt Apollos anvisningar.

Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett vid varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kontaktperson

Beställaren skall utse en kontaktperson som har rätt att företräda beställaren i alla frågor rörande gruppresan gentemot Apollo. Beställaren är skyldig att informera samtliga resedeltagare om gällande resevillkor samt övriga anvisningar kring resan.

Deltagarlista

Deltagarlista med rumsfördelning skall vara Apollo tillhanda senast 45 dagar innan avresa, om inget annat avtalats. Observera att minderåringsintyg krävs för deltagare under 18 år som reser utan målsmans sällskap.

Betalningsvillkor

Anmälningsavgift 1200 kr/person före resor inom Europa, 1500 kr/person för resor till Kanarieöarna, Madeira och Norra Afrika samt 2500 kr/person till långdistansresor. Detta belopp räknas av från slutfakturan. Vid utebliven betalning kan Apollo inte längre garantera beställningen.

Slutlikvid skall vara Apollo tillhanda senast 40 dagar före avresa. Sker orderbekräftelse senare än 40 dagar innan avresa debiteras hela beloppet.

Andra betalningsvillkor kan förekomma, relaterade till leverantörens villkor, dessa villkor meddelas skriftligen i bokningsbekräftelsen.

Ändringar

Ändringar i reseavtalet som innebär annat resmål, avreseflygplats, flygserie, avresedatum, reslängd eller hotell är att betrakta som avbeställning och nybokning.

Vid namnändringar, gäller det aktuella flygbolagets villkor. Beställaren debiteras då med lägst 200 sek per person, samt leverantörens merkostnad.

Avbeställning

Avbeställning skall göras skriftligen av beställaren för att vara giltig. Nedanstående avbeställningsregler gäller under förutsättning att övriga gruppdeltagare kvarstår.

Avbeställning antal dagar före avresa 1-10%* 11-50%* 51-100%*
91< dagar 0 0 Anmälningsavgift
60-90 0 Anmälningsavgift 50%
31-59 0 50% 100%
0-30 100% 100% 100%

 

*Avbeställd del av avtalad grupp, kostnad per person

Avvikelser från ovanstående regler kan förekomma beroende på leverantörens villkor, detta meddelas i så fall skriftligen i bokningsbekräftelsen.

Vid avbokning av extra arrangemang och kringarrangemang, så som middagar, teaterbiljetter och liknande, som inte kan återlösas hos leverantörer, återbetalas ej.  Extra arrangemang och kringarrangemang som avbokas 14 dagar innan avresa återbetalas ej.

Om avbokning av en resenär medför en extra kostnad för övriga resenärer, exempelvis enkelrumstillägg, betalas detta utöver ordinarie avbokningskostnader. 

Reservationer

Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett vid varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vi reserverar oss för oförutsedda händelser som ligger utanför Apollos kontroll som berör resans produkter, exempelvis ändrade valutakurser, skatter och avgifter samt händelser som är att hänföra till force majeure.

Avbeställningsförsäkring

För avbeställningsförsäkringen samarbetar Apollo med Gouda Reseförsäkring. Försäkringen ger exempelvis skydd om du tvingas avbeställa din resa på grund av att du blivit sjuk, eller om sjukdom drabbat någon nära anhörig. Försäkringen täcker även eventuella ombokningskostnader, om du drabbas av någon av nämnda händelser. För mer information och fullständiga villkor, se www.gouda-rf.se.

Är ni fler än 10 personer som tecknar avbeställningsförsäkringen i samma bokning utgår en rabatt. Avgiften för försäkringen är då 3 % av totalpriset på resan, rabatten inkluderad.
 

§18 Resor med enbart flyg med flexibel reslängd (reguljärflyg)

18.1

För resor med enbart flyg med flexibel reslängd (reguljärflyg), omfattas du inte av paketreselagen. Apollo agerar här endast som förmedlare för flygbolaget. Det är aktuellt flygbolag som ansvarar för händelser som tidtabellsändringar, inställda flyg, bagage m.m. För eventuella reklamationer eller anspråk hänvisas direkt till flygbolaget.

18.2

Det är resenärens eget ansvar att kontrollera och ta del av eventuella tidtabellsändringar och Apollo ansvarar inte för eventuella extra kostnader som då kan tillkomma. Apollo följer alltid det aktuella flygbolagets regler vid tidtabellsändringar. Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar avgångstider med flygbolaget via www.checkmytrip.com

18.3

Frågor gällande flygbolagets regler, hantering och kostnad av bagage m.m. hänvisas direkt till flygbolagets hemsida.

18.4

Vid bokning av enbart flyg med flexibel reslängd (reguljärflyg) går det inte att endast utnyttja hemresan på en genomgående flygbiljett om man inte nyttjat utresan. Återstående flygsträckor avbokas automatiskt av flygbolaget och ligger utanför Apollos kontroll.

18.5

Krav på återbekräftelse för bokad hemresa kan förekomma för resor utom Europa till flygbolaget senast 72 timmar innan avgång.

18.6

Flygbiljetter med två olika flygbokningsreferenser, dvs. två enkelresor, hanteras alltid som två enskilda resor oberoende av varandra. Vid köp av endast flygbiljetter ansvarar Apollo inte för utebliven återbetalning vid tidtabellsändringar, förseningar eller inställda flyg. 
 

§19 Fotbollsresor

Generellt gäller att bokade Fotbollsresor inkluderande matchbiljetter inte går att avboka eller ändra.

För Fotbollsresor gäller att resenären måste anlända till destinationen senast dagen innan matchdatum samt avresa tidigast dagen efter matchdatum. 

Vid ändring av matchdatum efter påbörjad resa, gäller ursprunglig matchbiljetten för nytt datum.

Återbetalning eller ändring av bokat hotell och flygbiljett är som regel inte möjligt utan extra kostnader. Eventuella merkostnader betalas av resenären.

Biljetten är en värdehandling och måste bevaras av kund och återlämnas för att ersättning eventuellt ska kunna utgå vid flyttat/inställt/avbrutet evenemang.

Då speltider är preliminära är du tvungen att vara på plats fredag till måndag för en helgmatch och tisdag till fredag för en veckomatch. Match förflyttningar kan ske med väldigt kort varsel.

Skulle matchen flyttas mer är 2 dagar återbetalas pengar för fotbollsbiljetten (alternativt erbjuds resenären, om möjligt, annan fotbollsmatch under perioden).

Resenären ansvarar själv för att sätta sig in i aktuellt regelverk gällande uppträdande i samband med fotbollsmatch. Det innebär att Apollo inte godkänner återbetalning om gäster blir avvisade från arenan på grund av olämpligt uppträdande, felaktig matchklädsel på motståndarlagets läktare eller felaktig identifikation i samband med entré.